Sokol

Tělocvičná jednota Sokol Lázně Toušeň byla založena 1. listopadu 1918 a toušeňská sokolovna byla první sokolovnou uvedenou do provozu v Československu. Během druhé světové války a období komunismu byla činnost jednoty násilně přerušena a obnovena byla až v roce 1994, kdy se starostou stal armádní generál v. v. Ing. Tomáš Sedláček, čestný občan městyse Lázní Toušeně a čestný předseda Čs. obce legionářské.

 

Výbor

Současný výbor pracuje ve složení: 

Mgr. Jana Freudlová - starostka

Ing. Luboš Jakub - mmístostarosta

Petra Shrbená - jednatelka

Mgr. Dana Hlaváčková - hospodářka

Bc. Jan Freudl - náčelník

RNDr. Jan Králík, CSc. - vzdělavatel

Vojtěch Shrbený - člen výboru

Ing. Dušan Müller - člen výboru

Kontrolní výbor pracuje ve složení: Antonín Čápek, Mgr. Anna Müllerová, Bc. Miroslava Kořínková

 

Členská základna

T. J. Sokol Lázně Toušeň má v současné době 80 členů. Roční příspěvek dospělého člena činí 300 Kč; žáci, studenti a senioři platí ročně 150 Kč. Sletová známka je za 50 Kč. Přihlášky přijímá, příspěvky vybírá a členské průkazy i známky vydávají jednatelka Petra Shrbená (723 846 933 petra.shrbena@seznam.cz) nebo starostka Mgr. Jana Freudlová (607 248 587 jana.freudlova@damu.cz).

 

Pravidelná cvičení a zkoušky

Oddíl všestranosti pořádá cvičení a turistické výlety svolávané členy výboru. 

Divadelní spolek organizuje zkoušky a představení podle potřeby a svolává je hlavní režisérka Mgr. Anna Müllerová. 

Soubor písní a tanců DYKYTA organizuje zkoušky a vystoupení podle potřeby a svolává je vedoucí souboru Josef Sluka. 

Allkampf - sporotvní oddíl cvičící nové bojové umění Allkampf - vede Jan Rychnovský

Králičí hop - nová aktivita cvičení zakrslých králíčků (podobné psímu agility) - vede paní Štveráčková. Každou středu 16-18h. 

Cvičení baletu - taneční kurzy pro školní děti pod vedením Lucie Novotné. Probíhají každou středu od 14h. 

Montessori setkání probíhají ve zkušebně sokolovny každou středu od 9h nebo po dohodě s vedoucí Hanou Svrčkovou.

Flirt dance a kurzy orientálních tanců probíhají každý čtvrtek mimo prázdniny od 18h. Přihlášky podávejte u Jany Hadrbolcové. 

Cvičení Pilates probíhají každé úterý od 18h a přihlášky je možné podat u trenérky Jaroslava Pichrt. 

Společenské akce, dětské dny apod. organizuje výbor Sokola ve spolupráci s divadelním souborem většinou o víkendech. 

Hodiny badmintonu probíhají nepravidelně podle zájmu. Vedoucí je Miroslava Kořínková. 

Opravy a rekonstrukce probíhají podle plánu stanoveného výborem Sokola.  

 

Stavební úpravy

V sokolovně průběžně pokračují práce na rekonstrukcích, které jsou dosažitelné vlastními silami, zejména na prevenci před hrozícími havarijními poruchami. Práce se přednostně dotýkají malování, oprav krytiny, komínů, oken, renovace výčepu, údržba zkušebny a jeviště. Prioritou je udržení provozuschopnosti sokolovny. 

2004 - rekonstrukce zkušebny 

2006 - rekonstrukce výčepu 

2008 - nová podlaha v kostymérně

2010 - nové vybavení divadelní šatny 

2013 - dobudování části sprch

2013 - zadání projektu na kompletní rekonstrukci sokolovny u firmy CZECH BUILDINGS, s.r.o

2014 - vymalování zkušebny a vstupní chodby, renovace světelného parku, dokončení projektu komplexní rekonstrukce sokolovny

2015 - vymalování schodiště, výměna oken v podloubí sálu, rekonstrukce výčepu, drobné opravy střechy

2016 - nová protipožární opatření, rekonstrukce kuchyňky pod jevištěm

Mezi priority rekonstrukcí patří: 

1. Výměna oken na sále sokolovny

2. Vybudování kotelny na centrální vytápění (zrušení násypných kamen na uhlí umístěných na sále) 

3. Oprava střechy

4. Realizace všech ostatních částí projektu na komplexní rekonstrukci

 

Hlavním problém provádění rekonstrukcí jsou finanční prostředky. Jsme rádi za každou pomocnou ruku nebo finanční příspěvek. 

 

Společenské akce

Členové T. J. Sokol pořádají v sokolovně každoročně řadu pravidelných společenských akcí: v únoru dvoudenní karneval a dva dětské karnevaly, v květnu pouťovou (floriánskou) zábavu, v červnu dětský den, v listopadu posvícenskou (martinskou) zábavu a v prosinci mikulášskou nadílku. Vedle toho se účastní jako spolupořadatelé nebo pomocní organizátoři dalších společenských a sportovních akcí v městysi. Sokolovna slouží v režimu pronájmů i dalším společenským akcím jako jsou plesy, výroční zasedání spolků, společenské nebo kulturní akce městyse, sportovní soustředění, prodejní akce a soukromá setkání. Informace o pronájmech podává jednatelka Petra Shrbená (723 846 933 petra.shrbena@seznam.cz).

 

Divadelní soubor

Divadelní soubor při T.J. Sokol Lázně Toušeň se vypracoval mezi přední české amatérské soubory. Po úspěšné reprezentaci sokolského divadla na Jiráskově Hronově (2008 + 2010) přijal soubor pozvání k reprezentaci českého amatérského divadla v Německu (2009), Francii (2010), Číně (2010) a Švýcarsku (2011). Vedle toho a vedle vlastní činnosti je soubor pravidelně pověřován pořádáním české části Národních přehlídek sokolských ochotnických divadel (VII. přehlídka proběhla na jaře 2011). Hlavní režisérkou divadelního souboru je Mgr. Anna Müllerová, pohybové divadlo vede Ing. Dušan Müller. Soubor mladších členů, nazvaný Nová generace, vede režisér Filip Müller. Již podruhé, zahájil činnost divadelní kroužek při základní škole Lázně Toušeň, jejímiž lektory jsou členové divadelního souboru Jana Hadrbolcová a Luboš Jakub.

 

Soubor Dykyta

Soubor písní a tanců Dykyta, který je oddílem T. J. Sokol Lázně Toušeň, zkouší, působí a sídlí v Přerově nad Labem. Taneční a hudební činnost souboru vede Jiří Sluka, viz https://www.dykytaprerov.cz/.

 

Všesokolský slet

K oslavám 150. výročí založení Sokola – pro XV. všesokolský slet 2012 – spolupracuje T. J. Sokol Lázně Toušeň se sokolskými tělocvičnými jednotami Praha - Královské Vinohrady, Pyšely a Slatiňany. Společnou akcí je nastudování inscenace Prodané nevěsty jako lidové hry se zpěvy a tanci. Po premiéře v Pyšelích byla tato inscenace uvedena v rámci VII. národní přehlídky sokolských ochotnických divadel také v Boskovicích, Lázních Toušeni, Litovli a Plzni (https://www.divadlopysely.estranky.cz/). Reprízy se připravují – mimo jiné – také pro účastníky XV. všesokolského sletu v Praze 1. a 2. července 2012 v Divadle ABC (večer). Divadelní soubor při T. J. Sokol Lázně Toušeň byl pozván vystoupit v Praze pro účastníky sletu také s vlastní inscenací hry Poprask na laguně 1. července 2012 v divadle Rokoko (odpoledne).

 

Přímé kontakty

- starostka: Mgr. Jana Freudlová 607 248 587 jana.freudlova@damu.cz

- místostarosta: Ing. Luboš Jakub 728 404 852

- jednatelka: Petra Shrbená 723 846 933 petra.shrbena@seznam.cz

- hospodářka: Ing. Dana Hlaváčková 725 578 6600 xlipd02@seznam.cz


- divadlo: Mgr. Anna Müllerová 723 541 858, 326 902 155


- písně a tance: Josef Sluka 603 226 814, 603 563 294, 325 565 119

 

Vyhledávání

© 2014 Luboš Jakub, všechna práva vyhrazena.